Iepirkšanās kārtību interneta veikalā Armandoparts.lv nosaka LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu". Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un kvalitātē, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas. Armandoparts.lv piedāvātais piedāvājums ir spēkā, kamēr preces pieejamas noliktavā. Preču cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%.


Privātuma politika.
1. Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par Jūsu personas datu apstrādi un izmantošanu.
1. ARMANDO AUTO SIA, LV43603015643, Uzvaras iela 8A, Jelgava, LV3001, Tālr.:  +371 26390582, 63081599
2. Darbības joma:
2.1. ARMANDO AUTO SIA ir auto rezerves daļu e-veikals.
3. Informāciju ievākšanas mērķi:
3.1. Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu apkalpošanu, katrā konkrētajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, informāciju par Jūsu automašīnu, datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu, u.tml.).
3.2. Mēs izmantojam Jūsu personas datus, piemēram, lai:
3.2.1. identificētu Jūs;
3.2.2. atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;
3.2.3. lai uzzinātu Jūsu viedokli par mūsu precēm un pakalpojumiem (piemēram, anketas vai aptaujas);
3.2.4. informētu Jūs par mūsu jaunumiem (produktiem un pakalpojumiem), izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu;
3.2.5. sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;
3.2.6. administrētu maksājumus un nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;
3.2.7. garantijas saistību izpildei;
3.2.8. statistikas un biznesa analīzei;
3.2.9. mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;

3.3. Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:
3.3.1. aizpildot kontaktinformācijas formu mūsu tīmekļa vietnē, lai sazinātos ar mums;
3.3.2. tieši sazinoties ar mūsu personālu klātienē, telefoniski (saruna var tikt ierakstīta) vai elektroniski;
3.3.3. aizpildot piekrišanu jaunumu saņemšanai;
3.3.4. aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties konkursā;
3.3.5. izmantojot sīkdatnes (cookies);
3.3.6. veicot pirkumus un noformējot pasūtījumus;
4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
4.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, piemēram:
Datu subjekta piekrišana
Pamatojoties uz Jūsu rakstveida piekrišanu, mēs informējam Jūs par mūsu jaunumiem.
Līguma noslēgšana un izpilde
Jūsu personas dati ir nepieciešamai līguma noslēgšanai un izpildei (piemēram, pasūtot preci e-veikalā)
Juridiska pienākuma izpilde
Atsevišķos gadījumos personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma (likuma, MK noteikumu u.tml.) prasības.
Likumīgās (leģitīmās) intereses
Mūsu leģitīmās intereses var būt:
veikt komercdarbību, piesaistot trešās personas;
nodrošināt pārvaldības procesus;
informēt sabiedrību par mūsu darbību un popularizēt mūsu pakalpojumus;
nodrošināt savu un mūsu klientu īpašuma aizsardzību, kā rezultātā var tikt veikta videonovērošana, par ko Jūs tiksiet informēts ar informatīvu zīmju palīdzību;vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai u.c.

5. Jūsu personas datu nodošana tālāk:
5.1.Jūsu dati ir drošībā un tie netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti darījumu apstrāde un izpildei neiesaistītam trešajām personām.
Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, komerciālo paziņojumu sūtīšanai, pasūtījumu apstrādei vai preču piegādei Jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu sadarbības partneriem:
– apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo apstrādi mūsu uzdevumā.
- preču pārvadātājiem
5.2.Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības.

6. Glabāšanas ilgums:
6.1.Jūsu personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka mūsu pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.
7. Drošība:
7.1. Mēs aizsargājam Jūsu datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.
8. Jūsu tiesības:
8.1. Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

8.1.1. tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
8.1.2. tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
8.1.3. tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
8.1.4. tiesībām ierobežot apstrādi;
8.1.5. tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
8.1.6. tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;
8.1.7. Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, Jūs jebkurā laikā varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu: info@armandoauto.lv;
8.1.8. tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.
8.2. Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:a) rakstveida formā klātienē mūsu veikalā ARMANDO AUTO SIA,  Uzvaras iela 8A, Jelgava, LV3001, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).
8.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.
Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties nosūtot e-pastu uz: info@armandoauto.lv.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Informējam, ka šī vietne satur e-veikala sīkdatnes (eng. „Cookies”), ko izmanto vietne. Nospiediet pogu Apstriprināt, to apstiprinot.

Jūs jebkurā brīdī varat atcelt norādīto piekrišanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.